بنیاد برکت ۲۲۹ هزار اشتغال ایجاد کرده است

بنیاد برکت ۲۲۹ هزار اشتغال ایجاد کرده است

با حجم سرمایه‌گذاری 54 هزار میلیارد ریالی محقق شده است؛ 229 هزار شغل بنیاد برکت از طریق مشارکت اقصادی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از طرح اشتغال‌زایی بنگاه‌محور، 229 هزار اشتغال ایجاد کرده است.؛
برای مردم فرصت لذت از زندگی را فراهم کنیم

برای مردم فرصت لذت از زندگی را فراهم کنیم

برای مردم فرصت لذت از زندگی را فراهم کنیم زنان همیشه موضوعی برای پیگیری دارند؛ گرفتن حقی که از آنها ضایع شده؛ عدالتی که برایشان رعایت نشده؛ خشونتی که دچارش هستند؛ موانعی که برای حضورشان در جامعه وجود دارد.؛