آخرین اخبار

نکاتی کمتر شنیده‌ شده درباره رنگ سبز ایرانی

نکاتی کمتر شنیده‌ شده درباره رنگ سبز ایرانی

دکتر سپیده یاقوتی دبیر یازدهمین جشندکتر سپیده یاقوتی دبیر یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر از ملاک‌های انتخاب رنگ سال و ضرورت آن می‌گویدواره مد و لباس فجر از ملاک‌های انتخاب رنگ سال و ضرورت آن می‌گوید
دبیر شورای فرهنگ عمومی چشم اندازهای فرهنگی ما مبهم و فاقد ویژگی تصویرسازی است

دبیر شورای فرهنگ عمومی چشم اندازهای فرهنگی ما مبهم و فاقد ویژگی تصویرسازی است

دکتر سید مجید امامی در اولین نشست از سلسله نشست‌های آفا با عنوان ترسیم چشم اندازهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که الکن و نارسا بودن زبان چشم اندازهای فرهنگی کشور در حوزه بازاریابی تصویریِ چشم انداز، یک آسیب بسیار بزرگ است

تلوزیون