آخرین اخبار

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه‌ای برای ترویج پوشش ایرانی اسلامی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه‌ای برای ترویج پوشش ایرانی اسلامی

نوع پوشش یکی از بحث های روز جامعه بوده و ترویج الگوهای ایرانی اسلامی برای زنان و دختران اقدامی مهم است تا جای برخوردهای قهری و سلبی را بگیرد که همواره نتیجه عکس داشته و تاثیر منفی خود را در جامعه نشان داده است.
اجرای فاز تکمیلی طرح ملی مسیر کسب و کار من در شهریار

اجرای فاز تکمیلی طرح ملی مسیر کسب و کار من در شهریار

حضور معاون رییس جمهور در محل فاز تکمیلی طرح توان افزایی زنان و جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی که توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حال اجراست.

تلوزیون