آخرین اخبار

پرداخت ضد آب و دافع آب منسوجات

پرداخت ضد آب و دافع آب منسوجات

سطح پارچه های آب دوست با مواد مومی مثل پارافین یا مواد صابونی نامحلول آبگریز مثل سدیم استارات عمل آوری می شوند تا بدینگونه بتوانند آب را از سطح خود دفع کنند

تلوزیون