دومین صنعت آلوده جهان، صنعت مد است

دومین صنعت آلوده جهان، صنعت مد است

صنعت مد بعد از نفت، آلوده‌ترین صنعت دنیا است. میزان گاز گلخانه‌ای که صنعت مد تولید می‌کند از مجموع میزان گاز گلخانه‌ای صنعت کشتیرانی و هواپیمایی بیشتر است.؛