لباس جین کهنه خود را با رنگشویی نو کنید

لباس جین کهنه خود را با رنگشویی نو کنید

لباس‌های جین کهنه خود که رنگ‌های روشن و مختلفی دارند را به زیبایی رنگ کنیــد و هیچ اثری از رنگ قبلی در آن باقی نماند، برای این کار تنها به رنگ، آب، پاک کننده رنگ و نمک احتیاج دارید؛