افزایش تقاضا برای منسوجات فنی خودرو

افزایش تقاضا برای منسوجات فنی خودرو

منسوجات فنی فرصت های بالقوه زیادی را برای کاهش وزن اتومبیل ها فراهم کرده و تلاش تولید کنندگان برای افزایش راحتی، ارتقای ایمنی و کاهش وزن به سرعت در حال رشد است؛