نقش کیفیت در برند سازی کالای پوشاک

نقش کیفیت در برند سازی کالای پوشاک

کیفیت از مهم ترین موضوعات صنعت پوشاک و نساجی است که اکثریت قریب به اتفاق خریداران پوشاک مبالغ هنگفتی را بر روی حفظ کیفیت برند خود سرمایه گذاری می کنند؛