لباس‌های محلی و اشرافی

لباس‌های محلی و اشرافی

لباس‌های محلی،‌این روزها هم ارزش با لباس‌های فاخر مجلسی است،چون برای طراحی یا دوخت برخی از این لباس‌ها ماه‌ها کار شده است؛