زنان قجری چه می‌پوشیدند؟

زنان قجری چه می‌پوشیدند؟

پوشاک ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مردم دارد، اگر کمی دقیق شویم، حتی در دوره مدرنی که در آن زندگی می‌کنیم همه یک شکل لباس می‌پوشند این نکته در مورد مردان و زنان قجری نیز صدق می کند؛