پوشاک ایرانی نیاز به برند سازی دارد

پوشاک ایرانی نیاز به برند سازی دارد

رئیس اتحادیه صنف پوشاک فروشان کرج مهندس میر اسماعیل صدیق با اشاره به اینکه تولیدکنندگان پوشاک ایرانی تقاضاهای خوبی برای صادرات دارند، گفت: در این حوزه نیازمند برندسازی هستیم.؛
صنعت پوشاک به برندسازی و انطباق با سلیقه بازار نیاز دارد

صنعت پوشاک به برندسازی و انطباق با سلیقه بازار نیاز دارد

فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت نساجی و پوشاک، بی‌توجهی به استانداردها، نبود مطالعه‌های دقیق و کارشناسی در مورد ذائقه بازار، غیررقابتی بودن تولیدات و بی‌توجهی به برندسازی از جمله موضوعاتی مهمی است که متاسفانه همیشه مورد انتقاد قرار گرفت.؛