اهمیت پایداری در شروع تجارت مد

اهمیت پایداری در شروع تجارت مد

ا وجود اینکه تجارت مد و صنایع پوشاک نقش عمده ای در اقتصاد جهانی ایفا می کنند، اما موفقیت آنها با تاثیرات زیست محیطی عمده ای توام بوده که بر زندگی تک تک ما تاثیر گذاشته اند. صنعت مد یکی از بزرگ ترین آلاینده هاست که تاثیرات زیست محیطی فوق العاده بالایی دارد؛