۳ روش جهت تعیین کیفیت ماسک ها

۳ روش جهت تعیین کیفیت ماسک ها

با ایجاد بیماری همه گیر جهانی، هرگز نیاز به ماسک زدن و حفاظت شخصی تا به این اندازه اهمیت نداشته است. هر چند که ممکن است همه ماسک ها شبیه هم باشند اما کیفیت آنها قطعاً با هم تفاوت دارد؛