نهمین نمایشگاه بین المللی ﭘﻮﺷﺎک نشان‌دهنده قدرت و توانایی تولیدکنندگان در بازار کشور است

نهمین نمایشگاه بین المللی ﭘﻮﺷﺎک نشان‌دهنده قدرت و توانایی تولیدکنندگان در بازار کشور است

بهرام شهریاری: امسال بعد از دو سال برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی ﭘﻮﺷﺎک نشان‌دهنده قدرت و توانایی تولیدکنندگان در بازار کشور است که امیدواریم در آینده نزدیک به صادرات هم بپردازیم؛
تعطیلی مشاغل کارشناسی نبود

تعطیلی مشاغل کارشناسی نبود

بیش از یک سال است که از شیوع کرونا در ایران می گذرد. در این مدت به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیلی های سراسری متعددی اعمال شد. اما به رغم این تعطیلی های سراسری آن هم برای گروه های 2 تا 4، دولت به اغلب قول ها و وعده های حمایتی خود در قبال اصناف متضرر از کرونا عمل نکرد؛