بیوتکنولوژی و تغییر نحوه تولید پوشاک

بیوتکنولوژی و تغییر نحوه تولید پوشاک

بیوتکنولوژی نساجی به منظور بهبود الیاف طبیعی یا تولید الیاف جدید با پلیمرهای زیست تخریب پذیر جدید، از میکروارگانیسم ها، گیاهان و تصفیه فاضلاب نساجی استفاده می نماید؛
نقش الیاف کرک در صنعت مد

نقش الیاف کرک در صنعت مد

امروزه لباس های بیرونی پر و لحاف دوزی شده به یک بخش جدایی ناپذیر از مد تبدیل شده اند و تقاضای ملموسی برای استفاده از کرک (down) در تولید پوشاک به وجود آمده است؛