در جنگ نرم فرهنگی؛ حجاب علیه حجاب 

در جنگ نرم فرهنگی؛ حجاب علیه حجاب 

استکبار در قرن اخیر با سیاسی جلوه دادن مساله حجاب، با طرح «حجاب علیه حجاب» جنگ نرم فرهنگی را علیه زنان مسلمان به ویژه در عصر انقلاب اسلامی ایران به راه انداخته است.؛