نقش زنان در توسعه پایدار و مدیریت صحیح آب و خاک

نقش زنان در توسعه پایدار و مدیریت صحیح آب و خاک

از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، تقویت نقش زنان در توسعه پایدار و مدیریت صحیح آب و خاک است. این برنامه با همکاری معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و از طریق انعقاد موافقت نامه اجرایی میشود.؛