استخدام معلولین در یک کارگاه پوشاک!

استخدام معلولین در یک کارگاه پوشاک!

عمو قدیری کارش را از سال ۸۴ آغاز کرده است یکی از شروطش برای جذب کارگران، معلولیت است و در حال حاضر تعداد قابل توجهی از معلولان را در کارگاه‌های خود مشغول به کار کرده است.؛