دگرگونی‌های فشن در سال ۲۰۲۰

دگرگونی‌های فشن در سال ۲۰۲۰

پس از بسته شدن فروشگاه‌ها، تعطیل شدن کارخانجات و کنسل شدن هزاران هفته‌ی مد سوالی ذهن همه را درگیر کرده است؛ صنعت فشن پس از کرونا به چه شکل خواهد بود؟ ؛