رسانه ها پشتیبان شرکت های دانش بنیان باشند

رسانه ها پشتیبان شرکت های دانش بنیان باشند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در آیین پایانی طرح نشان ایرانی ۲ با تقدیر از برگزار کنندگان این آیین گفت: حضور من در این نشست سه دلیل دارد. اولین دلیل حوزه رسانه ها و نشریات مکتوب است؛