سبک شخصی لباس پوشیدن شما چیست

سبک شخصی لباس پوشیدن شما چیست

سبک شخصی به شیوه خاص یک فرد برای ابراز سلیقه خود اشاره دارد،چه از طریق لباس پوشیدن، چه سبک نوشتن، یا سبک چیدن اتاق. در دنیای مد، سبک معمولا مخفف سبک شخصی یا روشی است؛