اهتمام دولت سیزدهم بر اقناع افکار عمومی است / افزایش شاخص های امید به آینده در دولت مردمی

اهتمام دولت سیزدهم بر اقناع افکار عمومی است / افزایش شاخص های امید به آینده در دولت مردمی

وزیر فرهنگ: در کنار تمام متغیرها در موضوعات مورد ارزیابی در کشور، امروز توجه به موضوع افکار عمومی جنبه مضاعفی پیدا کرده است چراکه معتقدیم هیچ دوره ای از حکمرانی بدون حضور افکار عمومی و مردم قادر به تعریف خود نخواهد بود؛
تغییرات در کارگروه مد و لباس کشور

تغییرات در کارگروه مد و لباس کشور

سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و مسئول کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در احکامی جداگانه مسئولین بخش‌های مختلف کارگروه مد و لباس کشور را منصوب نمودند؛