کاربردهای نانوفناوری در نساجی

کاربردهای نانوفناوری در نساجی

یک تحول جدید در این بخش،‌منسوجات کاربردی با مهندسی نانو است که فرصت‌های گسترده‌ای را برای منسوجات مبتنی بر نانو ایجاد می‌کند و محققان را از حوزه‌های مختلف به خود جذب کرده است؛