مشروح گزارش جلسه دبیر شورای فرهنگ عمومی با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

مشروح گزارش جلسه دبیر شورای فرهنگ عمومی با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

جلسه مشترک مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و طیبه عزت اللهی نژاد دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با موضوع حجاب، عفاف، مد و لباس، صبح روز چهارشنبه سوم آذرماه در ساختمان شورای فرهنگ عمومی برگزار شد؛