پوشش عشایر ایل قشقایی

پوشش عشایر ایل قشقایی

بدون شک لباس اصلی قشقاییها یکی از زیباترین و پوشیده ترین و آزادترین لباسی است که می‌توان در هر زمان و در هر محیطی از آن استفاده کرد.؛