اعلام رنگ لباس کاروان المپیک ایران

اعلام رنگ لباس کاروان المپیک ایران

طراحی لباس ‌کاروان المپیک به کارگروه مد و لباس کشور واگذار شده بود که به علت بی برنامگی و تعلل در اقدام کارگروه این امر توسط کمیته ملی المپیک انجام گردید؛