زنان قجری چه می‌پوشیدند؟

زنان قجری چه می‌پوشیدند؟

پوشاک ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مردم دارد، اگر کمی دقیق شویم، حتی در دوره مدرنی که در آن زندگی می‌کنیم همه یک شکل لباس می‌پوشند این نکته در مورد مردان و زنان قجری نیز صدق می کند؛
مد در روند سیر تاریخی تا امروز

مد در روند سیر تاریخی تا امروز

از تاسیس کارگروه مد و لباس، تاریخی بیش از 15 سال می گذرد که با طیف وسیع تغییر در مدیریت، مافیای پوشاک که جز نمایشی از هدر رفتن پول بیت المال به عناوین مختلف و اسامی جشنواره های گوناگون ماحصلی نداشته و با این روند امیدی به اصلاح امور نخواهیم بود؛