تولید چرم گیاهی از قارچ

تولید چرم گیاهی از قارچ

استارت آپ بولت تردز با استفاده از یک فیبر مخصوص که از توده بهم بافته مولد قارچ تهیه می شود، چرمی گیاهی به نام مایلو تولید کرده است؛