حجاب بدون عفاف قابل تصور نیست

حجاب بدون عفاف قابل تصور نیست

جلباب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.؛