تاراز ، لباس سنتی و محلی زنان و مردان ارامنه

تاراز ، لباس سنتی و محلی زنان و مردان ارامنه

طبق فرهنگ لغت ارمنی ، تاراز معانی زیادی دارد. شامل فرم ، شکل ، مد ، روش ، شکل ظاهری ، فرمول ، لباس ، لباس فرم ، لباس است شکل ظاهری این لباس ها بسته به عوامل زیادی به تدریج در طول قرن ها تغییر می کند؛