دستبندهای کمپین تار و پود زندگی

دستبندهای کمپین تار و پود زندگی

کمپین تار و پود زندگی با هدف حمایت از فعالیت اقتصادی دختران و زنان هنرمند کشور و تبدیل هنر آنان به نماد هویت ایرانی آغاز شده و با تاروپود زندگی پایدار می شود.؛