ترند مدل مو در سال ۲۰۲۱

ترند مدل مو در سال ۲۰۲۱

بعد از سال سختی که به خاطر کووید ۱۹ مردم جهان پشت سر گذاشتند، امیدوارند که برای سال ۲۰۲۱ از فشارها کم شود. در سال ۲۰۲۰ مردم به جای رفتن به آرایشگاه خیلی از کارهای زیبایی را به تنهایی و بدون تجربه در منزل انجام دادند؛