از دورۀ فتحعلی شاه به بعد فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد

از دورۀ فتحعلی شاه به بعد فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد

از گذشته تاکنون مسئله لباس و مد در بین جوامع بشری مطرح بوده و چیزی نیست که به‌تازگی و در قرون جدید به آن پرداخته‌شده باشد. مد و مدگرایی در حقیقت مربوط به دوران معاصر ایران نیست و از دوره فتحعلی شاه به بعد که راه ورود مردم به فرنگ باز شد، فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد.؛