مد اخلاقی چیست؟

مد اخلاقی چیست؟

مد اخلاقی؛ مد پایدار، مد آهسته.  برخی از شما ممکن است هیچ کدام از اینها را نشنیده باشید و برخی از شما ممکن است برخی از این کلمات را قبلا شنیده باشید.؛