‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه‌ای برای ترویج پوشش ایرانی اسلامی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه‌ای برای ترویج پوشش ایرانی اسلامی

نوع پوشش یکی از بحث های روز جامعه بوده و ترویج الگوهای ایرانی اسلامی برای زنان و دختران اقدامی مهم است تا جای برخوردهای قهری و سلبی را بگیرد که همواره نتیجه عکس داشته و تاثیر منفی خود را در جامعه نشان داده است.؛
«طرح ملی پوشاک»؛ از طراحی تا فروش

«طرح ملی پوشاک»؛ از طراحی تا فروش

مقیسه با اشاره به نقش کلیدی طرح ملی پوشاک در اقتصاد ملی گفت: این طرح مرحله طراحی تا فروش را پوشش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال، می تواند الگویی برای سایر فعالیت های اقتصادی نیز باشد.؛