محمود شالویی از برگزاری ۳۵۰ برنامه فرهنگی و هنری در ۶ روز نخست نوروز امسال در سراسر کشور خبر داد

محمود شالویی از برگزاری ۳۵۰ برنامه فرهنگی و هنری در ۶ روز نخست نوروز امسال در سراسر کشور خبر داد

دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی از برگزاری در 6 روز نخست نوروز بیش از 350 برنامه فرهنگی و هنری و ویژه برنامه های نوروزی در ۶۵ رایزنی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار گردید؛