هفته مد پاریس، پوشاک مردان

هفته مد پاریس، پوشاک مردان

با وجود همه غوغایی که در سال‌های اخیر نشان‌های تجاری مختلف در نمایش پوشاک مردان به پا کرده‌اند، هنوز هم این صنعت را بی‌رنگ و تنوع است؛