بازدید ابتکار از صنایع اشتغالزای همدان

بازدید ابتکار از صنایع اشتغالزای همدان

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه سفر یک روزه خود به همدان از صنایع اشتغالزای این استان بازدید کرد و در جریان روند تولید و صادرات محصولات این واحدهای تولیدی قرار گرفت.؛