صنعت مد در پساکرونا

صنعت مد در پساکرونا

کووید ۱۹ همه‌ی برندها را ترغیب می‌کند تا در همه‌ی جوانب با فناوری‌های دیجیتالی هم‌سو شوند،‌بخش زیادی از صنعت مد در پساکرونا حال تغییر است و تنها دلیل آن خانه‌های مد بزرگ هستند؛