المپیک توکیو سازگار با محیط زیست

المپیک توکیو سازگار با محیط زیست

ژاپن در المپیک توکیو تلاش میکند به بهترین شکل ممکن میزبانی این دوره از رقابت ها را برعهده داشته باشد و بتواند کمترین میزبان آلودگی را به محیط زیست وارد کند؛