پویایی صنعت پوشاک و مد به شدت در حال تغییر است

پویایی صنعت پوشاک و مد به شدت در حال تغییر است

 برای موفقیت در میان این جزر و مد، شرکت‌ ها باید صلاحیت خود را در گروه‌ های هدف مصرف‌ کننده، پایداری، دیجیتالی شدن کانال بازاریابی و تجزیه و تحلیل داده های مشتری، مهارت لازم را به دست آورند تا نیاز مشتری را درک کنند.؛