بانوان برند‌ آفرین تقدیری از کارآفرینان برتر کشوری

بانوان برند‌ آفرین تقدیری از کارآفرینان برتر کشوری

در کشورهای ثروتمند که ایران قدرتمند،قدرت منطقه ای جهان می باشد؛ دولت‌ها به لزوم فعالیت اقتصادی زنان آگاه است؛ زیرا نیمی از جمعیت آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و محروم شدن اقتصاد از توانایی‌های این قشر زیان فراوان در پی خواهد داشت؛