کمپین تار و پود زندگی/ بایدها و نبایدها

کمپین تار و پود زندگی/ بایدها و نبایدها

کمپین تار و پود زندگی با هدف حمایت از فعالیت اقتصادی دختران و زنان هنرمند کشور و تبدیل هنر آنان به یکی از  نمادهای هویت ایرانی آغاز شده و می تواند نماینگر هویت جوان ایرانی شود؛