تفاوت بین طناب، رشته و نخ

تفاوت بین طناب، رشته و نخ

از اصول کار صنعت پوشاک شناخت الیاف مورد استفاده می باشد و اینکه الیاف مورد استفاده شما از چه ماده ای ساخته می شوند؛