منسوجات فنی (Technical Textiles) کاربرد و موارد استفاده

منسوجات فنی (Technical Textiles) کاربرد و موارد استفاده

دو سوم منسوجات فنی (Technical Textiles) مورد استفاده در اتومبیل ها به عنوان روکش صندلی، تزئینات داخلی ماشین، آستر درها و سقف اتومبیل، و کفپوش استفاده می شوند؛ در حالیکه هنوز برای ساخت کیسه های هوا، فیلترهای اتومبیل و مواردی از این دست، منسوجات بافته شده به کار برده می شوند؛