هفتاد سالگی ژان پل گوتیه بچه تخس دنیای مد

هفتاد سالگی ژان پل گوتیه بچه تخس دنیای مد

پدرش حسابدار و مادرش کارمند اداره بود. گرچه از طریق مادربزرگش با زیبایی و مد آشنا شد، اما ستاره دنیای مد فرانسه که به "بچه تخس" شهرت دارد، آموزشی در این زمینه ندیده‌ بود؛